CBRN PROTECT

Příspěvky

Organizační pokyny pro účastníky

Název a abstrakt stati pro uveřejnění ve sborníku konference zašlete do 16. července 2023 elektronickou poštou na adresu organizačního výboru – konferenceuopzhn@unob.cz.

Vědecký výbor rozhodne o zařazení stati do programu jednání konference a jejím následném vložení do sborníku konference. Autoři obdrží vyrozumění o přijetí stati do 21. července 2023.

Stať vypracovanou podle šablony a postery v elektronické podobě zašlete na adresu organizačního výboru – konferenceuopzhn@unob.cz, a to nejpozději do 10. září 2023. Stať, která nebude splňovat formální úpravu, bude vrácena k dopracování. Statě zaslané po stanoveném termínu nebudou zařazeny do sborníku konference.