OPSU

Příspěvky

Informace pro autory

Pro tvorbu článků prosím využijete šablonu, která je ke stažení zde. Délka článků je omezena na maximálně 6 stran formátu A4 včetně do textu zakomponovaných tabulek, grafů, obrázků a uvedeného seznamu použité literatury. Vyhotovené články se odevzdávají do určeného termínu (viz hlavní stránka konference) pouze elektronicky přes registrační systém v sekci “Přihláška na konferenci“, a to jako soubor PDF.

Vystupující autoři budou včas informováni o přijetí článku a jeho zařazení do programu. Žádné specifické požadavky na vytvoření prezentací v PowerPointu nejsou, nicméně samotný projev musí respektovat stanovený čas, tj. příspěvky prezentované 30.8.2023 45 minut (Nové výzvy pro OPSÚ, koncepce OPSÚ, bezpečnostní strategie, scénáře obrany), 31.8.2023 20 minut (odborné příspěvky) a tomu je třeba přizpůsobit počet (powerpointových) snímků prezentace; grafické provedení je plně v kompetenci samotných autorů práce, je možné využít šablony jednotlivých organizací resp. rezortů.

Konferenční místnost bude vybavena dataprojektorem a počítači s prezentačním softwarem PowerPoint (verze 2016 či vyšší), proto potřebujete-li ke své prezentaci jiné, speciální aplikace, pak o této skutečnosti, s dostatečným časovým předstihem, informujte organizátory Konference (viz kontakty). Elektronické prezentace se odevzdávají až v den konání konference, obsluze technických zařízení konferenční místnosti, v níž bude práce referována, a to na USB paměťovém médiu (např. flash).